Státní symboly ČR a jejich užívání

Vyvěšení vlajky ČR

Velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna, to jsou symboly české státnosti. Problematiku jejich užívání upravují tři základní právní dokumenty:

 • Ústava ČR, článek 14 – definuje základní státní symboly
 • Zákon o státních symbolech ČR – popisuje podobu státních symbolů
 • Zákon o užívání státních symbolů ČR – stanovuje užívání státních symbolů

Povinnost vyvěšení státní vlajky

Vyvěšovat českou vlajku může každý občan, firma nebo organizace. Některé subjekty ovšem vlajku ČR vyvěšovat musí, mají tuto povinnost zakotvenu přímo v zákoně č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky. Patří mezi ně kraje, obce, městské obvody a části, školy, státní, kulturní a vědecké instituce nebo třeba nejvyšší úřady či soudy. Povinnost vyvěšení vlajky ČR není radno podceňovat, za porušení zákona můžete dostat pokutu až do výše 10.000,- Kč.

Způsob vyvěšení státní vlajky

 • Státní vlajku musí tyto subjekty vyvěsit na budovách, v nichž sídlí, při příležitosti státních svátků a při příležitostech celostátního významu, zejména v den smutku nebo v den státního smutku, vyhlášených vládou.
 • Vlajková výzdoba začíná zpravidla v 16 hodin dne předcházejícího a končí v 8 hodin dne následujícího po dni uvedeném v odstavci 1.
 • Při příležitostech uvedených v odstavci 1 lze namísto státní vlajky použít její napodobeninu s odlišným vzájemným poměrem šířky a délky.
 • Na budovách, v nichž sídlí subjekty s pořadovým číslem 1-15 (viz výše), může být státní vlajka vyvěšena trvale.
 • Státní vlajku mohou vyvěšovat vedoucí diplomatických misí a konzulárních úřadů České republiky na služebních dopravních prostředcích, a to při slavnostních příležitostech, a pokud je to v zemi jejich působení obvyklé.
 • Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoliv. 

Zákonem stanovená závazná pravidla pro užívání státní vlajky České republiky:

 • Při vodorovném umístění směřuje modrý klín vpravo při čelním pohledu na objekt, na němž je vlajka umístěna; bílá barva je vždy nahoře.
 • Při svislém umístění je při čelním pohledu na objekt, na němž je státní vlajka umístěna, bílá barva vždy vlevo a modrý klín směřuje vždy dolů.
 • Státní vlajka se vyvěšuje jen na čelní straně budovy. Státní vlajka se umísťuje vždy v předsednictvu shromáždění, žerď pro státní vlajku se umísťuje vlevo od řečnického pultu při čelním pohledu na tento pult.
 • Státní vlajka nesmí být použita k zahalení pomníku nebo desky, jež mají být odhaleny. Státní vlajka se vztyčuje a snímá bez přerušování; při vztyčování a při snímání se státní vlajka nesmí dotýkat země.
 • Při užití státní vlajky na znamení smutku se státní vlajka spustí na půl žerdi. Při smutečních obřadech nesmí být státní vlajka spouštěna spolu s rakví do hrobu nebo žároviště. Na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak, kytice, smuteční závoj a nesmí být svazována do růžice.
 • Státní vlajka nesmí být používána v poškozeném nebo znečištěném stavu.

Obchod Alerion získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát.